สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 5-11 ธันวาคม 2559

 

ข่าวรายสัปดาห์ 5-11 ธ.ค. 2559

 
ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,046.67 เซนต์ (13.77 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 1,043.54 เซนต์ (13.73 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.30
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 319.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.42 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 321.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.50 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.72
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 37.61 เซนต์ ( 29.68 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 36.62 เซนต์ (28.89 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.70


หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

 

 

ข่าวสัปดาห์ 5 - 11 ธ.ค. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.94 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.02 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.33 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.51 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.53 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.44
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.58 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.56 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.31
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 233.75 ดอลลาร์สหรัฐ (8,270 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 233.60 ดอลลาร์สหรัฐ (8,261 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.07 และเพิ่มขึ้น ในรูปของเงินบาทตันละ 9.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 357.27 เซนต์ (5,038 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 342.64 เซนต์ (4,831 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.27 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 207.00 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ 5-11 ธ.ค. 2559

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
    ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 71.17 เซนต์ (กิโลกรัมละ 56.20 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 71.41 เซนต์ (กิโลกรัมละ 56.38 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.34 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.18 บาท

 

5 - 11 ธ.ค. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
    สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงเอื้ออำนวยให้สุกรเจริญเติบโตได้ดี ทำให้ผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดมาก แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 63.35 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 63.66 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.49 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 60.89 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 58.93 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 65.80 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 62.26 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,900 บาท (บวกลบ 63 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
    ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
    ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคใกล้เคียงกับปริมาณผลผลิตไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาด แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 35.38 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 35.37บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.03 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคกลาง กิโลกรัมละ 34.92 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 40.00 บาท ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.50 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 14.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.90
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
    ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

    ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 288 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 287 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.35 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 325 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 283 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 278 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 297 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท ลดลงจากตัวละ 23.00 ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 8.70
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 281 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 291 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.44
ไข่เป็ด
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 349 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 344 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.45 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 333 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 369 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 329 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 367 บาท
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 99.76 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 100.25 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.49 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 96.57 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 102.01 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 97.46 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 105.02 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 77.71 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 77.82 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.14 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 99.88 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 74.63 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

 

ข่าวสัปดาห์ 5-11 ธ.ค.2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
    ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.70 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 27.62 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.91

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
    ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
    ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 

ข่าวสัปดาห์ 5-11 ธ.ค. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.34 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.23 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.49
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 29.60 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.41 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 35.60 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.49
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 816.75 ดอลลาร์สหรัฐ (28.90 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 863.00 ดอลลาร์สหรัฐ (30.52 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.36 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.62 บาท 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 731.75 ดอลลาร์สหรัฐ (25.89 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 731.00 ดอลลาร์สหรัฐ (25.85 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท
    
ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 981.50 ดอลลาร์สหรัฐ (34.72 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,025.50 ดอลลาร์สหรัฐ (36.26 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.29 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.54 บาท

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 5 - 11 ธ.ค. 2559

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,707 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,673 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.03
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,383 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,317 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.01
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,071 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,025 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.49

 


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
อ่านข่าวทั้งหมด