สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 12-18 ธ.ค.59

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

     ราคายางพารามีการปรับตัวสูง โดยมีปัจจัยบวกจากปริมาณผลผลิตยางในตลาดที่มีน้อยเพราะมีฝนตกในพื้นที่ปลูกยาง และภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกยางภาคใต้ของไทย ประกอบกับผู้แปรรูปยางดิบมีความต้องการยางเพื่อเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงานอย่างต่อเนื่อง ทางด้านการคัดเลือกประธานคณะกรรมการเครือข่ายระดับประเทศ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ ได้มีการจัดประชุมร่วมกัน ภายใต้จากผู้แทน เครือข่ายสถาบันเกษตรกรในระดับต่างๆ ได้ทำการคัดเลือกผู้แทนมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในแต่ละระดับตามกระบวนการและระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งในระดับสาขา จังหวัด เขต จนถึงประเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ในขณะเดียวกัน กยท. จะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการเชื่อมโยงนโยบายบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายในการติดตามข้อมูลจากพื้นที่ทั่วประเทศ และร่วมกันสร้างวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีรากฐานที่มั่นคงต่อไปในอนาคต ทั้งนี้คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางยางระดับประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้แทนเครือข่ายทั้ง 7 เขต 21 คน ลงคะแนนเสียงพร้อมลงมติให้ นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นั่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการเครือข่ายระดับประเทศ พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ตำแหน่งต่างๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อน และร่วมกันกำหนดนโยบายเดินหน้าภารกิจตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2559
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 64.64 บาท เพิ่มขึ้นจาก 61.11 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.53 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.78 
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 64.14 บาท เพิ่มขึ้นจาก 60.61 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.53 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.82 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.64 บาท เพิ่มขึ้นจาก 60.11 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.53 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.87 
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.90 บาท เพิ่มขึ้นจาก 29.70 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.20 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.04
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.99 บาท เพิ่มขึ้นจาก 26.54 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.45 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.46
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.35 บาทเพิ่มขึ้นจาก 53.58 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.77 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.17

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมกราคม 2559
ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 83.05 บาท เพิ่มขึ้นจาก 76.18 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 6.88 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.03 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 81.90 บาท เพิ่มขึ้นจาก 75.03 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 6.88 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.16 
     3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 71.63 บาท เพิ่มขึ้นจาก 65.09 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 6.54 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.04 
     4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.60 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ3.60 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.18
ณ ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 82.80 บาท เพิ่มขึ้นจาก 75.93 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 6.88 บาท      หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 81.65 บาท เพิ่มขึ้นจาก 74.78 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 6.88 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.19 
     3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 71.38 บาท เพิ่มขึ้นจาก 64.84 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 6.54 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.08 
     4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.35 บาท เพิ่มขึ้นจาก 43.75 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ3.60 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.23

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ
     ราคายางในตลาดซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียวและตลาดสิงคโปร์ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตยางในประเทศผู้ผลิตมีปริมาณน้อยเพราะมีฝนตก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่มีผนตกและน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเก็บน้ำยางของเกษตรกร ในขณะที่ปัจจัยลบ ได้แก่ การแข็งค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน
ทางด้านสถานการณ์ด้านราคาของประเทศอินเดีย ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมในประเทศอินเดียมีความจำเป็นที่ต้องนำเข้ายางจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันราคายางนำเข้ามีราคาถูกกว่ายางที่ผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นผลจากผลผลิตยางในประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาในประเทศถูกลง โดยราคายางในตลาดต่างประเทศในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนสูงกว่าราคายางในอินเดีย 10 รูปีต่อกิโลกรัม บวกกับค่าภาษีนำเข้า ทำให้ยางนำเข้ามีราคาอยู่ที่ 170 รูปีต่อกิโลกรัม ในขณะยางที่ผลิตในอินเดียมีราคา 130 รูปีต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในช่วงฤดูมรสุมได้สร้างความกังวลเนื่องจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมคาดว่าจะลดการผลิต ขณะที่ข้อมูลของคณะกรรมการยางอินเดียรายงานว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การผลิตยางธรรมชาติอยู่ที่ 52,000 ตัน การใช้ยางธรรมชาติอยู่ที่ 82,650 ตัน และมีปริมาณการนำเข้า 44,520 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2559-2560 ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเกือบร้อยละ 11
ราคายางแผ่นรมควันชั้น
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 233.42 เซนต์สหรัฐฯ (82.65 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 213.84 เซนต์สหรัฐฯ (75.67 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 19.58 เซนต์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.16
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 268.80 เยน (81.46 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 233.18 เยน (71.98 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 35.62 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.28

 

ข่าวรายสัปดาห์ 12-18 ธ.ค. 2559

 
ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
     ราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกเข้าสู่ภาวะตรึงเครียดเนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกของอาร์เจนตินา การส่งออกของสหรัฐอเมริกาขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในอาร์เจนตินาและอุปทานของบราซิล โดยคาดการณ์ว่าบราซิลจะผลิตถั่วเหลืองได้ 101.7 ล้านตันในปีเพาะปลูก 2559/60 โดยจะส่งออกได้ 58 ล้านตัน กลุ่มอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริการายงานว่าสมาชิกของกลุ่มมีการสกัดน้ำมัน 162.568 ล้านบุชเชลในช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีที่ผ่านมา
 
ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,029.87 เซนต์ ( 13.55 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ  1,046.67 เซนต์ (13.77 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.61
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 313.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.21 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 319.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.42 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.85
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 36.69 เซนต์ ( 28.95 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 37.61 เซนต์ (29.68 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.45

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

 

ข่าวสัปดาห์ 12 - 18 ธ.ค. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.41 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.94 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.91 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.62 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.51 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.44
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.58 บาท
ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 233.75 ดอลลาร์สหรัฐ (8,270 บาท/ตัน) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 359.84 เซนต์ (5,072 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 357.27 เซนต์ (5,038 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.72 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 34.00 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ 12-18 ธ.ค. 2559

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

    ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 71.53 เซนต์ (กิโลกรัมละ 56.46 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 71.17 เซนต์ (กิโลกรัมละ 56.20 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.51 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.26 บาท

 

12 - 18 ธ.ค. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
    ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงเอื้ออำนวยให้สุกรเจริญเติบโตได้ดี ทำให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมาก แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 62.38 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 63.35 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.53 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 59.62 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 58.79 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 64.86 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 59.90 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 61 บาท) ลดลงจากตัวละ 1,900 บาท (บวกลบ 63 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 12.50
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 63.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.15
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงนี้ใกล้เทศกาลวันคริสมาสต์ วันปีใหม่ และมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่เริ่มมีมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 35.59 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 35.38 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.59 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคกลาง กิโลกรัมละ 34.97 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 41.75 บาท ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

    สถานการณ์ตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงส่งผลให้แม่ไก่ออกไข่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ราคาไข่ไก่โน้มลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 284 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 288 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.39 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 325 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 283 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 278 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 297 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.00 บาท ลดลงจากตัวละ 21.00 ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 9.52
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 271 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 281 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.56

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 349 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 334 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 363 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 330 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 367 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
    ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ 
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 99.83 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 99.76 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.07 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 95.63 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 101.31 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 97.78บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 105.02 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 77.98 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 78.71 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.93 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 99.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 73.90 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

 

ข่าวสัปดาห์ 12-18 ธ.ค.2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 51.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.96
    ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.82 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 28.70 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 20.49

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
    ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
    ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 

ข่าวสัปดาห์ 12-18 ธ.ค. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.16 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.34 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.51
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 817.75 ดอลลาร์สหรัฐ (28.93 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 816.75 ดอลลาร์สหรัฐ (28.90 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.12 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 732.75 ดอลลาร์สหรัฐ (25.92 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น
จากตันละ 731.75 ดอลลาร์สหรัฐ (25.89 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.14 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 982.50 ดอลลาร์สหรัฐ (34.76 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 981.50 ดอลลาร์สหรัฐ (34.72 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท

 


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
อ่านข่าวทั้งหมด