สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 16-22 ม.ค.2560


สับปะรด
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
ปาล์มน้ำมัน
ถั่วเหลือง
ไหม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประมง
มันสำปะหลัง
ปศุสัตว์
ข้าว