สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 23-29 ม.ค.60

สับปะรด

ผลผลิต ลดลง

    ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนมกราคม 2560 ประมาณ 0.121 ล้านตัน หรือร้อยละ 6.07 ของปริมาณผลผลิตรวม 1.989 ล้านตัน ลดลงจากปริมาณ 0.199 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 39.20 แต่เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.117 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.42

การส่งออก เพิ่มขึ้น

    ปี 2559 มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 1.790 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1.775 ล้านตันสด ของปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85

ราคา สับปะรดโรงงาน ลดลง
สับปะรดบริโภค เพิ่มขึ้น

    เนื่องจากผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด ทำให้โรงงานแปรรูปสับปะรดปรับลดราคารับซื้อ โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้ 
    - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 7.25 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.31 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.82
และลดลงจากกิโลกรัมละ 10.57 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 31.41

    - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 13.90 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.78 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.87
และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.68 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.61

ข่าวสัปดาห์ 23-29 ม.ค.2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

    ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนมีนาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 73.86 เซนต์ (กิโลกรัมละ 57.71 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 72.33 เซนต์ (กิโลกรัมละ 56.70 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.12 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.01 บาท

 

23 - 29 ม.ค. 2560

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน ส่งผลให้ภาวะตลาดสุกรค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 61.81 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 60.87 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.54 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 58.37 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 59.60 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 63.81 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 60.68 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 61 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน ส่งผลให้ความต้องการบริโภคมีมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 35.46 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.73 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.10 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคกลาง กิโลกรัมละ 34.83 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 41.75 บาท ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.50 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 15.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 12.90
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 48.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.25

 

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคที่มีเพิ่มขึ้น จากเทศกาลตรุษจีน แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 283 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 278 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.80 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 324 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 266 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 269 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 284 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 271 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.80
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 344 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 344 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 350 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 327 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 387 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 99.12 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 99.56 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.44 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 95.63 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 101.92 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 93.63 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 105.02 บาท

 

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 77.77 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 77.71 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.08 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 95.60 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 74.14 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 23-29 ม.ค. 2560

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.88 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 27.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.44

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 

ข่าวสัปดาห์ 23-29 ม.ค.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.19 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 23.03 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.65
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 826.75 ดอลลาร์สหรัฐ (28.94 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 823.20 ดอลลาร์สหรัฐ (28.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.43 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 740.00 ดอลลาร์สหรัฐ (25.90 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 737.20 ดอลลาร์สหรัฐ (25.90 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.38 แต่ในรูปเงินบาททรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 935.20 ดอลลาร์สหรัฐ (32.73 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 931.40 ดอลลาร์สหรัฐ (32.72 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.41 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 23 - 29 ม.ค. 2560

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,887 ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,420 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,082 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,088 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.55

 


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี