สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 30 ม.ค.-5ก.พ.60


อ้อยและน้ำตาล
สับปะรด
ปาล์มน้ำมัน
ถั่วเหลือง
ไหม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
ประมง
มันสำปะหลัง
ฝ้าย
ปศุสัตว์
ถั่วลิสง
ถั่วเขียว
ข่าว