สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 6-12 ก.พ.60


ปาล์มน้ำมัน
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
ไหม
ประมง
ฝ้าย
ปศุสัตว์
ถั่วลิสง
ถั่วเขียว
ข้าว
อ้อยและน้ำตาล
สับปะรด
ถั่วเหลือง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสำปะหลัง