สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 6-12 มี.ค.60

สับปะรด

ผลผลิต ลดลง

          ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม 2560 ประมาณ 0.166 ล้านตัน หรือร้อยละ 8.33 ของปริมาณผลผลิตรวม 1.989 ล้านตัน ลดลงจากปริมาณ 0.217 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 23.72 และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.154 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.53

การส่งออก เพิ่มขึ้น
          ปี 2559 มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 1.790 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1.775 ล้านตันสด ของปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85

ราคา สับปะรดโรงงาน เพิ่มขึ้น 
          สับปะรดบริโภค ลดลง
          เนื่องจากในช่วงนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงที่ผ่านมา โดยออกสู่ตลาดประมาณวันละ 6,000-6,500 ตัน
ขณะที่โรงงานแปรรูปสับปะรดมีความต้องการวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงงานแปรรูปปรับราคารับซื้อเพิ่มขึ้น
โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้ 
          - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 6.51 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.39 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.88
และลดลงจากกิโลกรัมละ 10.04 บาท ในช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 35.16

          - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 12.13 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 12.14 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.08
และลดลงจากกิโลกรัมละ 13.23 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.31

ข่าวรายสัปดาห์ 6 - 12 มี.ค. 60

 
ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,017.40 เซนต์ ( 13.20 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 1,025.95 เซนต์ (13.24 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.83
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 327.53 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 11.57 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 332.93 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 11.69 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.62
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 33.59 เซนต์ ( 26.14 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 33.51 เซนต์ ( 25.93 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.24

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

 

ข่าวสัปดาห์ 6 - 12 มี.ค. 60

 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

            ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

            ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.53 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.50 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.46 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.76 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
            ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.38 บาท
ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
            ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 237.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,276 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 238.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,269 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.42 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 7.00 บาท
ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 374.84 เซนต์ (5,208 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 370.44 เซนต์
(5,121 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.19 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 87.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 6-12 มี.ค. 2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 78.00 เซนต์
(กิโลกรัมละ 60.69 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 76.73 เซนต์ (กิโลกรัมละ 59.41 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.66 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.28 บาท

ข่าวสัปดาห์ 6-12 มี.ค.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.40 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 21.32 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.38 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 24.60 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.44 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 23.60 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 15.25 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.20 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.58 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 714.60 ดอลลาร์สหรัฐ (24.91 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 734.60 ดอลลาร์สหรัฐ (25.48 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.72 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.57 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 599.40 ดอลลาร์สหรัฐ (20.90 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 706.20 ดอลลาร์สหรัฐ (24.49 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 15.12 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 3.59 บาท
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 738.00 ดอลลาร์สหรัฐ (25.73 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 775.40 ดอลลาร์สหรัฐ (26.89 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.82 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.16 บาท


ข่าวสัปดาห์ วันที่ 6 - 12 มี.ค. 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,553 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,544 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.58
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,300 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,287 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.01
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,014 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,014 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.20

ข่าวสัปดาห์ 6-12 มี.ค. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 52.50 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.76 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.81 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 23.65 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.68

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี