สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์20-26มี.ค.60

20 - 26 มี.ค. 2560
สุกร
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
          ในสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 58.82 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 59.06 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.41 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 56.39 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 56.48 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 60.44 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 57.66 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 57 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
          สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่ค่อนข้างทรงตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 36.17 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 36.23 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.17 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 35.69 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 42.66 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

          สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ยังคงลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงลดลงจากสถานศึกษาต่างๆ ปิดภาคเรียน แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะลดลงเล็กน้อย 
         ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 255 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 263 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.04 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 281 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 244 บาท ส่วนภาคเหนือและภาคใต้ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.00 บาท ลดลงจากตัวละ 17.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 11.76 
          าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 261บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 342 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 344 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.58 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 357 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 347 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 325 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 356 บาท 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 98.47 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 98.92 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.45 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 92.45 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 101.21 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 95.04 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 105.02 บาท

 

กระบือ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 78.26 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 78.81 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.70 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.64 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 75.48 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 20-26 มี.ค. 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,578 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,547บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.00
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,363 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,290 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.66
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,028 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,013 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.48

ข่าวรายสัปดาห์ 20-26 มี.ค. 60

 
ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.62 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.00 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.88 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,000.20 เซนต์ ( 12.81 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 993.80 เซนต์ (12.93 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.64
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 325.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 11.34 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 325.93 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 11.54 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.19
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 33.13 เซนต์ ( 25.45 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 31.98 เซนต์ (24.96 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.60
 
          หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
ข่าวสัปดาห์ 20 - 26 มี.ค. 60

 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

                    ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

                    ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.49 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.48 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.15 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.72 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.71 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.21
                    ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.38 บาท
ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
                    ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 239.80 ดอลลาร์สหรัฐ (8,272 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 236.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,276 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.44 แต่ลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 4.00 บาท
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

                    กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2559/60 ว่ามี 1,039.43 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 960.69 ล้านตันในปี 2558/59 ร้อยละ 8.20 โดยสหรัฐอเมริกา
จีน บราซิล เม็กซิโก อินเดีย อียิปต์ แคนาดา และเวียดนาม มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 144.50 ล้านตัน ลดลงจาก 144.93 ล้านตัน ในปี 2558/59 ร้อยละ 0.30 โดย บราซิล ปารากวัย
และแคนาดา ส่งออกลดลง ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น ญี่ปุ่น เม็กซิโก สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ เวียดนาม ไต้หวัน มาเลเซีย และจีน มีการนำเข้าลดลง (ตารางแนบท้าย)

                    ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 361.44 เซนต์ (4,969 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 363.36 เซนต์
(5,069 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.53 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 100.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 20-26 มี.ค. 2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 77.43 เซนต์
(กิโลกรัมละ 59.61 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 77.51 เซนต์ (กิโลกรัมละ 60.56 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.95 บาท

ข่าวสัปดาห์ 20-26 มี.ค. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 50.00 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10.00 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.07 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 26.27 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.76

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 20-26 มี.ค.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.51 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 21.45 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.28 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 722.60 ดอลลาร์สหรัฐ (24.93 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 711.60 ดอลลาร์สหรัฐ (24.91 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.55 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 606.00 ดอลลาร์สหรัฐ (20.90 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 596.60 ดอลลาร์สหรัฐ (20.89 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.58 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 745.60 ดอลลาร์สหรัฐ (25.72 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 734.20 ดอลลาร์สหรัฐ (25.70 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.55 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท

ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี