สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 3-9ก.ค.60

สับปะรด

     ผลผลิต ลดลง

          ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม 2560 ประมาณ 0.090 ล้านตัน หรือร้อยละ 4.41 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.040 ล้านตัน ลดลงจากปริมาณ 0.219 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 58.90 แต่เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.088 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 2.27

     การส่งออก เพิ่มขึ้น
          ปี 2560 (มกราคม-พฤษภาคม) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 0.895 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.872 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 2.64

     ราคา ลดลง 

          เนื่องจากตลาดต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สับปะรดของไทย ทำให้โรงงานแปรรูปสับปะรดปรับลดกำลังการผลิต และปรับลดราคารับซื้อสับปะรดโรงงานจากเกษตรกร สำหรับราคาสับปะรดบริโภคลดลง เนื่องจากช่วงนี้ผลไม้ชนิดอื่นออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้ 
          - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 3.83 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 3.94 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.79
และลดลงจากกิโลกรัมละ 12.48 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมาร้อยละ 69.31

          - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 7.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.33 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.50 และลดลงจากกิโลกรัมละ 13.67 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 48.79

ข่าวรายสัปดาห์ 3 - 9 กรกฎาคม 2560

ปาล์มน้ำมัน

 

  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2560 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนกรกฎาคมจะมีประมาณ 0.990 ล้านตันคิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.168 ล้านตัน ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.113 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.189 ล้านตัน ของเดือนมิถุนายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 11.05 และร้อยละ 11.11 ตามลำดับ
         
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 3.44 บาท ลดลงจาก กก.ละ 3.71 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 7.28 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 22.81 บาท ลดลงจาก กก.ละ 23.63 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 3.47

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

 

          ราคาในตลาดต่างประเทศ 
          ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 2,653.75 ดอลลาร์มาเลเซีย (21.29 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 2,601.35 ดอลลาร์มาเลเซีย (20.88 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.01
ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 650.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (22.21 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 652.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (22.26 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.38 

     หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวรายสัปดาห์ 3-9 ก.ค. 60

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 970.40 (12.18 บาท/กก.) สูงขึ้นจาก บุชเชลละ 910.60 เซนต์ ( 11.42 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.57 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 314.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.74 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 294.23 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.04 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.79
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 33.14 เซนต์ ( 24.96 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 31.91 เซนต์ (24.00 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.85

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 3-9 ก.ค. 2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกันยายน 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 69.42 เซนต์
(กิโลกรัมละ 52.28 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 69.98 เซนต์ (กิโลกรัมละ 52.65 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.80 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.37 บาท

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 3 - 9 กรกฎาคม 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,600 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,317 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,321 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30 
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,049 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,048 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.08


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี