สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 31ก.ค.-6ส.ค.60

สับปะรด

     ผลผลิต ลดลง

          ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดเดือนสิงหาคม 2560 ประมาณ 0.043 ล้านตัน หรือร้อยละ 2.11 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.040 ล้านตัน ลดลงจากปริมาณ 0.090 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 52.22 แต่เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.041 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.87

     การส่งออก เพิ่มขึ้น
          ปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 1.068 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1.045 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26

     ราคา สับปะรดโรงงาน เพิ่มขึ้น 
          สับปะรดบริโภค ลดลง
            ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูกาล สับปะรดออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้โรงงานแปรรูปสับปะรดปรับราคารับซื้อจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น สำหรับราคาสับปะรดบริโภคปรับตัวลดลง เนื่องจาก เป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้ชนิดอื่นที่ทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้ 
          - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 4.34 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.46
และลดลงจากกิโลกรัมละ 11.17 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมาร้อยละ 61.14

          - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 7.07 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.17 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.39 และลดลงจากกิโลกรัมละ 13.61 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 48.05

ข่าวรายสัปดาห์ 31 ก.ค.- 6 ส.ค. 60

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 12.80 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.56
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 983.40 ( 12.09 บาท/กก.) ลดลงจาก บุชเชลละ 988.20 เซนต์ ( 12.20 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.49
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 311.97 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 10.44 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 320.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.75 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.55
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 34.24 เซนต์ ( 25.26 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 33.69 เซนต์ (24.94 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.63

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 31 ก.ค.-6 ส.ค. 2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกันยายน 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 71.04 เซนต์
(กิโลกรัมละ 52.41 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 69.44 เซนต์ (กิโลกรัมละ 51.46 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.31 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.95 บาท

31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560
สุกร
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
          สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดใกล้เคียงความต้องการบริโภคเนื้อสุกรที่ค่อนข้างทรงตัว แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัว  
          สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 60.31 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 60.23 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.15 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 58.29 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 57.26 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 61.40บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 63.45 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 64 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไก่เนื้อ
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
          สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 38.63 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 38.40บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.60 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 39.0087 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 39.32 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

          ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 270 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 271 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.37 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 264 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 277 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 269 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 338 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 336 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.60 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 363 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 340 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 315 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 367 บาท 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ 
 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 95.52 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 96.10 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.60 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 93.49 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 96.16 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 95.69 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 96.45 บาท

กระบือ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 75.39 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 76.15 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.00 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.99 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 72.00 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
ข่าวสัปดาห์ 31ก.ค.-6 ส.ค. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.04 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 30.06 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.07 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.64 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 24.17 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10.47

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 31 ก.ค.- 6 ส.ค.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.96 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 736.25 ดอลลาร์สหรัฐ (24.33 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 781.25 ดอลลาร์สหรัฐ (25.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.76 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.59 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 632.00 ดอลลาร์สหรัฐ (20.89 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 629.20 ดอลลาร์สหรัฐ (20.88 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.45 และสูงขึ้นรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 852.00 ดอลลาร์สหรัฐ (28.16 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 804.60 ดอลลาร์สหรัฐ (26.70 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.89 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.46 บาท