สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์7-13ส.ค.60

สับปะรด

ผลผลิต ลดลง

          ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดเดือนสิงหาคม 2560 ประมาณ 0.043 ล้านตัน หรือร้อยละ 2.11 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.040 ล้านตัน ลดลงจากปริมาณ 0.090 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 52.22 แต่เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.041 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.87

การส่งออก เพิ่มขึ้น
          ปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 1.068 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1.045 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26

ราคา เพิ่มขึ้น 

          ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูกาล สับปะรดออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับโรงงานแปรรูปสับปะรดส่วนใหญ่เริ่มหยุดทำการผลิตเพื่อดูแลรักษาอุปกรณ์ ส่งผลให้ราคาสับปะรดใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้ 
          - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 4.35 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.34 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.23
และลดลงจากกิโลกรัมละ 11.70 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมาร้อยละ 62.82

          - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 8.42 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.07 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 19.09 และลดลงจากกิโลกรัมละ 13.00 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 35.23

ข่าวรายสัปดาห์ 7 - 13 ส.ค. 60

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.80 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.00 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.15
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ


          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 961.87 ( 11.81 บาท/กก.) ลดลงจาก บุชเชลละ 983.40 เซนต์ ( 12.09 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.19
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 307.47 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.28 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 311.97 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.44 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.44
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 33.81 เซนต์ ( 24.91 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 34.24 เซนต์ (25.26 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.26

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2560

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,633 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,370 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,390 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.44

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,114 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,118 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.27

ข่าวสัปดาห์ 7-13 ส.ค. 2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกันยายน 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 71.04 เซนต์
(กิโลกรัมละ 52.36 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อนจากปอนด์ละ 71.04 เซนต์ (กิโลกรัมละ 52.41 บาท)
แต่ลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.05 บาท

7 - 13 สิงหาคม 2560
สุกร
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
          ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดใกล้เคียงความต้องการบริโภคเนื้อสุกรชะลอตัวลงเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัว  
          สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 60.30 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 60.31 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.02 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 58.41 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 57.06 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 61.36 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 63.75 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 64 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 59.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.36
ไก่เนื้อ
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
          สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดไม่มากนัก ส่งผลให้ภาวะตลาดไก่เนื้อค่อนข้างคึกคัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 39.07 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 38.63บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.14 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 39.43 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 40.35 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ข่าวสัปดาห์ 7-13 ส.ค. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
     ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.96 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.04 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.39 
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.21 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 21.64 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.26

     ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 7-13 ส.ค.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.11 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.96 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 42.36 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 23.50 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.13 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 27.50 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.82 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 724.20 ดอลลาร์สหรัฐ (23.91 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 736.25 ดอลลาร์สหรัฐ (24.33 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.64 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.42 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 870.40 ดอลลาร์สหรัฐ (28.73 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 852.00 ดอลลาร์สหรัฐ (28.16 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.16 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.57 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี