สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 13-19เม.ย.61

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  
  
               ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้
               ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
               ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ10.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.78 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
               ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 355.00 ดอลลาร์สหรัฐ (10,989 บาท/ตัน) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
               ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2561 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 382.76 เซนต์ (4,729 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 388.76 เซนต์ (4,803 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.54 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 74.00 บาท

 

มันสำปะหลัง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          การผลิต 
               ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 (เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 7.87 ล้านไร่ ผลผลิต 27.24 ล้านตัน ผลผลลิตต่อไร่ 3.46 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2560
ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.91 ล้านไร่ ผลผลิต 30.50 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.50 ตัน พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ลดลงร้อยละ 9.70, 10.67 และ 1.06 ตามลำดับ โดยเดือนเมษายน 2561 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 2.52 ล้านตัน (ร้อยละ 9.24 ของผลผลิตทั้งหมด) 
               ทั้งนี้ผลผลิตมันสำปะหลังปี 2561 ออกสู่ตลาดแล้ว (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ปริมาณ 18.79 ล้านตัน (ร้อยละ 68.96 ของผลผลิตทั้งหมด) 
          การตลาด 
               ผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการมันสำปะหลัง ประกอบกับราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้นด้วย 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศประจำสัปดาห์ สรุปได้ดังนี้ 
               ราคาหัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
               ราคามันเส้น สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในประเทศ 
               ราคาขายส่งมันเส้น (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี และ จ.อยุธยา) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน 
               ราคาขายส่งแป้งมันสำปะหลังชั้นพิเศษ (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.95 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี 
               ราคาส่งออกมันเส้น สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 252 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือตันละ 7,801 บาท 
               ราคาทรงตัวในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่สูงขึ้นในรูปเงินบาทตันละ 1 บาท 
               ราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลัง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 548 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือตันละ 16,964 บาท 
               ราคาทรงตัวในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่สูงขึ้นในรูปเงินบาทตันละ 1 บาท


ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2561 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 83.10 เซนต์ 
(กิโลกรัมละ 57.49 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 83.30 เซนต์ (กิโลกรัมละ 57.44 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.24 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.05 บาท

 ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ
          การส่งออกถั่วเหลืองในปัจจุบัน
          จากการคาดการณ์การส่งออกถั่วเหลืองของ USDA มีทิศทางที่ลดลง โดยในปี 2017/18 คาดว่าจะส่งออกปริมาณ 2.225 ล้านบุเชล โดยการส่งออกถั่วเหลืองเฉลี่ยในช่วง 5 สัปดาห์แรกของปี 2018 ปริมาณสัปดาห์ละ 49.3 ล้านบุเชล และคาดการณ์การส่งออกถั่วเหลืองในบราซิลปี 2017/18 อยู่ที่ 3.97 พันล้านบุเชล และผู้ผลิตในประเทศอื่นๆที่ 4.04 พันล้านบุเชล ทั้งนี้การส่งออกถั่วเหลืองของบราซิลมากที่สุดเป็นอันดับสองของผลผลิตทั้งหมดในปีที่แล้ว

          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,044.20 เซนต์ (12.04 บาท/กก.) ลดลง จากบุชเชลละ 1,047.76 เซนต์ ( 12.08 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.34
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 378.32 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.87 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 384.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12.07 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.65
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.34 เซนต์ (21.68 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 31.61 เซนต์ (21.86 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.85

 ถั่วลิสง 
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ถั่วเขียว

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 870.00 ดอลลาร์สหรัฐ (26.93 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 870.33 ดอลลาร์สหรัฐ (26.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.04 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 805.00 ดอลลาร์สหรัฐ (24.92 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 805.33 ดอลลาร์สหรัฐ (24.93 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.04 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 643.00 ดอลลาร์สหรัฐ (19.90 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 642.33 ดอลลาร์สหรัฐ (19.88 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 513.00 ดอลลาร์สหรัฐ (15.88 บาท/กิโลกรัม) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 863.67 ดอลลาร์สหรัฐ (26.74 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 863.33 ดอลลาร์สหรัฐ (26.72 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.04 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาทอ้อยและน้ำตาล
     
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาในประเทศ 
          รายงานการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ

          ศูนย์บริหารการผลิต สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้รายงานการเก็บเกี่ยวอ้อยและ การผลิตน้ำตาลทรายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 ว่ามีอ้อยเก็บเกี่ยวเข้าโรงงานน้ำตาลไปแล้วจำนวน 125.93 ล้านตัน ผลิตเป็นน้ำตาลได้ 13.84 ล้านตัน แยกเป็นน้ำตาลทรายดิบ 10.32 ล้านตัน และน้ำตาลทรายขาว 3.52 ล้านตัน ค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ย 12.52 ซี.ซี.เอส. ผลผลิตน้ำตาลทรายเฉลี่ยต่อตันอ้อย 109.91 กก.ต่อตันอ้อย 

     2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในต่างประเทศ 
          รายงานการส่งออกน้ำตาลของบราซิล

          บราซิล รายงานการส่งออกน้ำตาลในปี 2561/2562 (เมษายน-พฤษภาคม) มีจำนวน 21.30 ล้านตัน ลดลงจาก 27.80 ล้านตัน ในปี 2560/2561 ร้อยละ 23.38 เนื่องจากผลผลิตอ้อยลดลง และผลผลิตน้ำตาลลดลงทั้งในภาคกลาง-ใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การส่งออกน้ำตาลทางภาคกลาง-ใต้ จะเหลือ 20.10 ล้านตัน ลดลงจาก 26.30 ล้านตัน ร้อยละ 23.57 ขณะที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะส่งออกเพียง 1.20 ล้านตัน ลดลงจาก 1.50 ล้านตัน ร้อยละ 20.00 และผลผลิตน้ำตาลทั้งหมดของบราซิลในปี 2561/2562 จะมีจำนวน 32.80 ล้านตัน ลดลงจาก 39.10 ล้านตัน ในปี 2560/2561 ร้อยละ 16.11