เอกสารวิชาการ “การกำหนดแนวทางการเจรจาเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีโควตาภาษีของไทยภายใต้กรอบ FTA อาเซียน-จีน”
 
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พ.ศ.2556-2559)
 

ดาวน์โหลด  
คู่มือการปฏิบัติงานของ สศป. สำหรับการเจรจาการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตรภายใต้กรอบ FTA
 
ดาวน์โหลด  
  
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เขตการค้าเสรีอาเซียน ปี 2552 – ปัจจุบัน
 
ดาวน์โหลด   
คำแปล RAI อย่างไม่เป็นทางการ

 
ดาวน์โหลด  
การวิเคราะห์หลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านนโยบายรองรับการลงทุนภาคการเกษตรของประเทศไทย
 
ดาวน์โหลด  
เอกสารวิชาการ “การศึกษาเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทภาคการเกษตร”
 
 
รายงานการประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานตามรูปแบบ PPP (WEF) ของเวียดนาม
 

ดาวน์โหลด  
เอกสารวิชาการ “การกำหนดแนวทางการเจรจาเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีโควตาภาษีของไทยภายใต้กรอบ FTA อาเซียน-จีน”

คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการ ในการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ (ระดับรัฐมนตรี)
 
ดาวน์โหลด   
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2557 ตามยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ
ดาวน์โหลด  
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดด้อย และข้อเสนอแนะ หลักการลงทุนภาคการเกษตรและระบบอาหาร อย่างรับผิดชอบ
 
ดาวน์โหลด  
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2556-2559(ฉบับย่อ)
 
 
รายงานการติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA และ FTA (เฉพาะที่มีผลบังคับใช้แล้ว)
 
                   
การเปิดเวทีสาธารณะ 4 ภาค

 
ดาวน์โหลด  

  
Responsible Agriculture Investment

 
ดาวน์โหลด   
โครงการศึกษาแนวทางการลดการสูญเสียอาหารในภาคการผลิตทางการเกษตรของไทย
: กรณีศึกษาผักสด
ดาวน์โหลด