งานวิจัยและประเมินผล

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษาอ้อยโรงงาน

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษาอ้อยโรงงาน

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน

ดาวน์โหลด PDF
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari