• หน้าแรก
  • เศรษฐกิจการเกษตรอาสา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4

คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
       สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานราชการ อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายมาตรการและวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจัดทำและให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลผลิตสมบูรณ์ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้จากภารกิจที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจำเป็นต้องการความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลพื้นฐานในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากเกษตรกร ผู้มีศักยภาพในท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินงานในถิ่นฐานของเกษตรกรเหล่านั้นจึงได้มีการแต่งตั้งเศรษฐกิจการเกษตรอาสาขึ้น

เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา หมายถึง เกษตรกรหรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกหรือสมัครใจเข้ามาเป็นอาสาสมัครภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดเพื่อเป็นเครือข่าย ในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรียกโดยย่อ ว่า “ศกอ.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

1.คุณสมบัติของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
        เพื่อให้ได้มาซึ่ง ศกอ. ที่มีศักยภาพในท้องที่นั้น ๆ จึงต้องมีการกำหนดคุณสมบัติเพื่อให้ได้ ศกอ. ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างแท้จริง คุณสมบัติของเศรษฐกิจการเกษตรอาสามีดังต่อไปนี้
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป
          (3) มีความสมัครใจและรักที่จะทำงานเป็นเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
          (4) มีความรู้อ่านออกเขียนได้
          (5) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความสนใจและตั้งใจ ที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา


2.การคัดเลือกเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
        ในกระบวนการคัดเลือก ศกอ. จำเป็นต้องทำการพิจารณาคัดสรร รับสมัครตามระเบียบทางราชการ โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือก ซึ่งคุณสมบัติของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา คือ
          (1) ผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ยื่นใบสมัครต่อสำนักงาน ตามวัน เวลา ตามประกาศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
          (2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะพิจารณาความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่กำหนด
          (3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเศรษฐกิจ การเกษตรอาสาตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด


3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
        เมื่อผู้สมัครมีคุณสมบัติได้ผ่านขบวนการคัดเลือกเข้าเป็น ศกอ. แล้วจะต้องผ่านขั้นตอนการอบรมและการประชุมต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นและความสำคัญในการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งรายละเอียดการอบรมต่าง ๆ นั้น ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะจัดการอบรมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งชี้แจงนโยบายที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ให้แก่ ศกอ. ทราบเป็นระยะเพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและ ศกอ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายจากทางราชการได้ทันท่วงทีอย่างไรก็ตาม ศกอ. มีบทบาทและหน้าที่ต่อการพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างมากเป็นการสนับสนุนการทำงานของทางราชการได้เป็นอย่างดี ซึ่งเศรษฐกิจการเกษตรอาสามีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
         (1) สำรวจข้อมูลการเกษตร
         (2) รายงานภาวะการผลิต การตลาดและราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่
         (3) รายงานสถานการณ์การผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
         (4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงาน
         (5) ปฏิบัติงานตามที่สำนักงานมอบหมาย


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari