นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผอ.สศท.4 และ นางรัชนีกร เงินแย้ม ผอ.สสส. และเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 นางรัชนีกร เงินแย้ม ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร และเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ประจักษ์ตราเฟิร์สคลาส โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมือง จังหวัดหวัดอุดรธานี โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาข้อมูลการผลิตพืช ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 -2 ถั่วเหลือง รุ่น 1 - 2 ปีเพาะปลูก 2561/62 ข้าวนาปรัง มันสำปะหลังโรงงาน เงาะ ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ ปี 2562


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari