ผอ.สศท.4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 มอบหมายให้นางนุชวนา ภวภูตานนท์ฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายพีระพงษ์ ละอำคา นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ สังกัดส่วนสารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari