นางรัชนีกร เงินแย้ม
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร
 
 
 
นางนุชวนา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวฑิฆัมพร แสนกูล
นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ
 
นายพีระพงษ์ ละอำคา
นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ
 
 
นางสาวรมิดา หิรัญเดชบดี
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
 
นายรพีพงศ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางวริศรา โตวิวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
นางสาวกอบกุล บุญพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายชูชาติ มนปราณีต
เจ้าหน้าที่สถิติ
 
นางสาวกนิษฐา ศรีขันธ์
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
 
 
นายธิติพงษ์ ครุธแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari