นางรัชนีกร เงินแย้ม
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร
 
 
 
นางภัทรฤทัย วรรณมาโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวสมจิตร ฟางชัยภูมิ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
 
นายพีระพงษ์ ละอำคา
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
 
 
นางสาวรมิดา หิรัญเดชบดี
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
 
นายรพีพงศ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางวริศรา โตวิวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
นางสาวกอบกุล บุญพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายชูชาติ มนปราณีต
เจ้าพนักงานสถิติ
 
นางสาวกนิษฐา ศรีขันธ์
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
 
 
นายธิติพงษ์ ครุธแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari