นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
 
 
 
นางปณตพร ธัญญะเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
 
นางสาวสมจิตร ฟางชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางศิริธร พลศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางฉวีวรรณ ลอกไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวกฤษณา มาแสง
พนักงานเก็บเอกสาร
 
นายวิจักษ์ แก้วอมร
พนักงานขับรถยนต์
 
นายมานิตย์ ปาโสรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari