นางรัชนีกร เงินแย้ม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
 
 
 
นางปณตพร ธัญญะเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
 
นางสาวสมจิตร ฟางชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
นางศิริธร พลศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
นางฉวีวรรณ ลอกไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวกฤษณา มาแสง
พนักงานเก็บเอกสาร
 
นายมานิตย์ ปาโสรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวอนันตญา ศรีล้อม
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางผกามาศ เจริญอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายถาวร เพ็งสวรรค์
พนักงานขับรถยนต์
 
นายนิคม สาระบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
 
 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari