• หน้าแรก
  • ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
 
 
นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์
นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
 
 
 
นางรัชนีกร เงินแย้ม
นางรัชนีกร เงินแย้ม
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร
 
นางสาวอรนุช น้อยนาแสง
นางสาวอรนุช น้อยนาแสง
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล
 
นางสาวศิริพร จูประจักษ์
นางสาวศิริพร จูประจักษ์
ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
 
นางปณตพร ธัญญะเจริญ
นางปณตพร ธัญญะเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

heartheartheartheart

บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari