คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Flow Chart)

คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Flow Chart)

ดาวน์โหลด PDF

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๔

ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๔

ดาวน์โหลด PDF

แนวทางการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ สศท.4

แนวทางการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ สศท.4

ดาวน์โหลด PDF

แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๔

แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๔

ดาวน์โหลด PDF

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 5ส. สศท.4

คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงาน 5ส. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4

ดาวน์โหลด PDF

คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ดาวน์โหลด PDF

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทางด้านวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทางด้านวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4

ดาวน์โหลด PDF

ร่างแผนพัฒนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ร่างแผนพัฒนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ดาวน์โหลด PDF

การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลด PDF

การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย การเก็บข้อมูลผู้รับบริการ

การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย การเก็บข้อมูลผู้รับบริการ

ดาวน์โหลด PDF

การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นตอนมาตรฐาน ระบบจัดการข้อร้องเรียน

การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นตอนมาตรฐาน ระบบจัดการข้อร้องเรียน

ดาวน์โหลด PDF
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari