นางนุชวนา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
นางสุณัฏฐนันท์ สายหยุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นายพิภพพล ศิริไปล์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นางสาวพินนะรัฎ รานไพรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวเนตรนภา โพธิ์ศรีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวยศวรรณ มุกพิมาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari