นางสาวศิริพร จูประจักษ์
ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
นางภัทรฤทัย วรรณมาโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
นางสุณัฏฐนันท์ สายหยุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสาวพินนะรัฎ รานไพรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวสุวรรณี โพธิ์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวเนตรนภา โพธิ์ศรีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวยศวรรณ มุกพิมาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari