นางสาวอรนุช น้อยนาแสง
นางสาวอรนุช น้อยนาแสง
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล
 
 
นางธัญลักษมณ์ ซ้ายศรี
นางธัญลักษมณ์ ซ้ายศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางอาภรณ์ กระจายกลาง
นางอาภรณ์ กระจายกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสาวรุจิรา จันทร์แสง
นางสาวรุจิรา จันทร์แสง
เจ้าพนักงานสถิติ
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari