นางสาวอรนุช น้อยนาแสง
นางสาวอรนุช น้อยนาแสง
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล
 
 
นางธัญลักษมณ์ ซ้ายศรี
นางธัญลักษมณ์ ซ้ายศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางอาภรณ์ กระจายกลาง
นางอาภรณ์ กระจายกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นายสุรชัย พลลาภ
นายสุรชัย พลลาภ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
 
 
นางสาวรุจิรา จันทร์แสง
นางสาวรุจิรา จันทร์แสง
เจ้าพนักงานสถิติ
 
นายศิริเดช พิมพ์มหา
นายศิริเดช พิมพ์มหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari