• หน้าแรก
  • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ดังนี้

    1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในระดับพื้นที่
    2. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จ และผลกระทบของการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการต่าง ๆ ในพื้นที่
    3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น
    4. ศึกษา วิเคราะห์ ความเชื่อมโยง และความสอดคล้องของแผนพัฒนา การเกษตรในระดับกระทรวง ที่นำไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค
    5. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และให้คำปรึกษาในการจัดทำยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดด้านการเกษตรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
    6. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำเป้าหมายการผลิตสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ซึ่งมี 1 ฝ่าย กับ 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนสารสนเทศการเกษตร ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และส่วนวิจัยและประเมินผล โดยแต่ละฝ่าย/ส่วนงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


    1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
      - งานสารบรรณ งานการเงินบัญชี และงานพัสดุครุภัณฑ์ของเขตฯ
      - งานประสานในการจัดทำแผนงานและงบประมาณของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตกับส่วนกลาง
      - งานประสานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรเขตกับส่วนกลาง


    2. ส่วนสารสนเทศการเกษตร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
      - งานวางแผนการสำรวจจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรในภาคสนามของ พื้นที่ที่รับผิดชอบ และ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น
      - งานบันทึกและประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด และอำเภอของพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นให้กับส่วนกลาง
      - จัดทำรายงานผลข้อมูลเบื้องต้น และร่วมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสุดท้ายและเผยแพร่ ข้อมูล สารสนเทศการเกษตรให้แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในระดับพื้นที่ ที่รับผิดชอบ


    3. ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
      - ศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรในระดับกระทรวง ที่นำไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค
      - ศึกษา วิเคราะห์ และ รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร และคาดคะเนแนวโน้มในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
      - ศึกษา วิเคราะห์ ให้ความเห็นชอบ และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแผนงาน โครงการ แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่


    4. ส่วนวิจัยและประเมินผล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
       - ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน สถานการณ์การผลิต การตลาดและราคา สินค้าเกษตรที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่ รวมทั้ง รายงานข้อมูลกลับมายังส่วนกลาง
       - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
       - ติดตามและประเมินผลความสำเร็จ และ ผลกระทบของการดำเนินงานตามมาตรการแผนงาน โครงการต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผลการติดตาม ผลการประเมินผลและ ข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari