บทบาทหน้าที่

   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้    
        1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศการเกษตร
        2. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จ และผลกระทบของการดำเนินงานแผนงานโครงการ ต่าง ๆ
            ในระดับพื้นที่
        3. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น
        4. ศึกษา วิเคราะห์ ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
            นำในระดับกระทรวงที่นำไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค
        5. ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และให้คำปรึกษาในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดด้าน
           การเกษตรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
        6. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำเป้าหมายการผลิตสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari