ประวัติสำนักงาน

 การมีหน่วยงานเขตเกษตรเศรษฐกิจในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสืบเนื่องมาจากสภาบริหารคณะปฏิวัติได้มีมติเมื่อ.19.ตุลาคม.2515.ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกองเศรษฐกิจการเกษตรในสมัยนั้นพิจารณาแบ่งพื้นที่ประเทศไทยตามอาณาเขตจังหวัดออกเป็นเขตเกษตรเศรษฐกิจ.จำนวน.19 เขต
เขตเกษตรเศรษฐกิจตามนัยแห่ง พ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 หมายความถึง เขตการผลิตทางการเกษตรซึ่งรวมถึงการปลูกพืช.เลี้ยงสัตว์และการปลูกป่าที่กำหนดขึ้นให้เหมาะสมกับสภาวะการผลิตการตลาดรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงสภาพที่คล้ายคลึงกันของปัจจัยการผลิตเช่น ดิน ฟ้า อากาศ แหล่งน้ำ พืชที่ปลูก สัตว์ที่เลี้ยง ประเภทของเกษตรกรรมและรายได้รายจ่ายหลักของเกษตรกร

           
ปี 2530 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การจัดแบ่งพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจจาก 19 เขต มาเป็น 24 เขต มีสภาพเป็นหน่วยงาน.24.หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็น“ตัวแทน” สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ไปจัดตั้งในส่วนภูมิภาคและได้มีการกำหนดให้มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากเดิมที่นอกเหนือจากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการเกษตร.คือการศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรของสินค้าเกษตรในท้องถิ่นการติดตามประเมินผลร่วมกับส่วนกลางและการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด.รวมทั้งการวิเคราะห์แผนพัฒนาการเกษตรตามสภาพทรัพยากรในพื้นที่จึงได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในเขตเกษตรเศรษฐกิจขึ้นใหม่ ประกอบด้วย 
                 1. กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร
                 2. กลุ่มวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
                 3. งานธุรการ

          ปี 2545 ภายใต้การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2545 จึงทำให้การแบ่งส่วนราชการเขตเกษตรเศรษฐกิจ ซึ่งเดิมมี 24 เขต มาจัดตั้งเป็น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต รวม 9 แห่ง มีฐานะเป็นสำนัก และกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ ประกอบด้วย
                 1.กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
                 2.กลุ่มแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
                 3.กลุ่มวิจัยและประเมินผล
                 4.ฝ่ายบริหารทั่วไป

บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari