ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายสุชัย  กิตตินันทะศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6
โทร. 086-810-7971

 


    
นางติณณา  คัญใหญ่ นางธีรารัตน์  สมพงษ์ นางสาวนริศรา  เอี่ยมคุ้ย นางสาวสุนทรี  เหล่าตรี
ผู้อำนวยการ
ส่วนสารสนเทศการเกษตร
ผู้อำนวยการ
ส่วนวิจัยและประเมินผล
ผู้อำนวยการ
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
การเกษตร
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
โทร.084-0417119 โทร.082-4622155 โทร.086-6796164 โทร.099-2847540
                                                 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari