นางสาวสุนทรี เหล่าตรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจารวี วงค์สละ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุภัสสรา พิมสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกมล มหิทธิเดช
พนักงานพิมพ์ ส.3
นายวันชัย จินดาประเสริฐ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
นายยงยุทธ บุญธรรม
พนักงานเย็บเล่ม
นายอมรเวช เจดวุติประภา
พนักงานขับรถยนต์
นายถานันดร์ แสงเดือน
พนักงานขับรถยนต์
นายประสวค์ โครตสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์
นางอารีรัตน์ เหมือศรีไชย
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ
นางสมจิตร โครตสมบัติ
เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวนริศรา แย้มจำรัส
นักบริหารงานทั่วไป
นายสมชาย สุรวัฒนาวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นายมานพ มาลัย
พนักงานขับรถยนต์
นายวรยุทธ ผลวิลัย
พนักงานขับรถยนต์
นายสุทิน คุณแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายสามารถ ทัดสวน
พนักงานขับรถยนต์
นายนภดล ศีริวาสน์
พนักงานขับรถยนต์
นายธรรมนูญ สุหร่าย
พนักงานขับรถยนต์
นาย ศุภกร วงศ์เจริญโรจน์
พนักงานขับรถยนต์
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari