นางธีรารัตน์ สมพงษ์
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล
นางสาวพรพิมล เล็กประเสริฐสุข
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวเจนจิรา ศิลาโคตร
เศรษฐกรปฏิบัติการ
นายบุญเชิด สุขมาก
เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวภัตกร อุสาห์ดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari