นางธีรารัตน์ สมพงษ์
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล
นางสาวสิภาภรณ์ สุขสละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายบุญเชิด สุขมาก
เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวสุนิสา ธาตุทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari