นางติณณา คัญใหญ่
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร
นายนรายุทธ อินทสุวรรณ
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
นางอังคณา พูลพิทักษ์
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นางพรพนา อุ่นเรือน
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นายมนัส มานะพรหม
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นายพงค์ธัญญ์ ศรียะวงค์
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นายกำพล โสภาพิศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสุวัฒน์ แสงกระจ่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัตวิภา สุกเมธีร์
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
นางวราภรณ์ แสงกระจ่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฏฐ์พลิน น่วมโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุจิตรา สารพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปิยพันธ์ พินิจการ
เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวไพรัตน์ อุระมา
พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
นางสาวศศิวิมล ศอกกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอุมาวดี คัญใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari