นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ้ย
ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
นายศิระเวช ธารเพชรว้ฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวเจนจิรา ศิลาโคตร
เศรษฐกรปฏิบัติการ
นางสาวน้ำทิพย์ เมืองอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ
นายเอกภาคย์ หงษ์สา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายราเชนทร์ สัมมาขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญชนก โพธิ์จิ๋ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari