นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ้ย
ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวสิภาภรณ์ สุขสละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายศิระเวช ธารเพชรว้ฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวน้ำทิพย์ เมืองอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari