บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ดังนี้

1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในระดับพื้นที่
2. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จ และผลกระทบของการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการต่าง ๆ ในพื้นที่
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น
4. ศึกษา วิเคราะห์ ความเชื่อมโยง และความสอดคล้องของแผนพัฒนา การเกษตรในระดับกระทรวง ที่นำไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค
5. ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และให้คำปรึกษาในการจัดทำยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดด้านการเกษตรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
6. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำเป้าหมายการ
ผลิตสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ซึ่งมี 1 ฝ่าย กับ 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร กลุ่มสารสนเทศการเกษตร กลุ่มแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และกลุ่มวิจัยและประเมินผล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
- งานสารบรรณ งานการเงินบัญชี และงานพัสดุครุภัณฑ์ของเขตฯ
- งานประสานในการจัดทำแผนงานและงบประมาณของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตกับส่วนกลาง
- งานประสานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรเขตกับส่วนกลาง

2. กลุ่มสารสนเทศการเกษตร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
- งานวางแผนการสำรวจจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรในภาคสนามของ พื้นที่ที่รับผิดชอบ และ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น

- งานบันทึกและประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด และอำเภอของพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นให้กับส่วนกลาง
- จัดทำรายงานผลข้อมูลเบื้องต้น และร่วมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสุดท้ายและเผยแพร่ ข้อมูล สารสนเทศการเกษตรให้แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในระดับพื้นที่ ที่รับผิดชอบ

3. กลุ่มแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
- ศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยง และ
ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรในระดับกระทรวง ที่นำไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค

- ศึกษา วิเคราะห์ และ รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร และคาดคะเนแนวโน้มในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- ศึกษา วิเคราะห์ ให้ความเห็นชอบ และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแผนงาน โครงการ แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

4. กลุ่มวิจัยและประเมินผล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
- ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน สถานการณ์การผลิต การตลาดและราคา สินค้าเกษตรที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่ รวมทั้ง รายงานข้อมูลกลับมายังส่วนกลาง
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดตามและประเมินผลความสำเร็จ และ ผลกระทบของการดำเนินงานตามมาตรการแผนงาน โครงการต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผลการติดตาม ผลการประเมินผลและ ข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari