ประวัติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 
          วันที่ 19 ตุลาคม 2515 สภาบริหารคณะปฏิวัติได้จัดแบ่ง เขตเกษตรเศรษฐกิจ เป็น19 เขต มีผลให้เกิดเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 17 ส่วนแยกจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งแยกมาจากเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 17 ส่วนแยกจังหวัดสงขลา (ปี 2515 – 2530)

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2530 คณะรัฐมนตรี ในขณะนั้นได้มีมติรับทราบการจัดแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจใหม่ เป็น 24 เขต จึงมีผลให้เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 17 ส่วนแยกจังหวัดสงขลาเป็นเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 21 รับผิดชอบงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง (พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2545)
ต่อมาได้มีการปรับปรุงบทบาทภารกิจโครงสร้างใหม่ตามกฎกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ พ.ศ. 2545 และตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการพลเรือน ที่ นร 1009.3/33 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2545 กับ นร 1009.0.0/154 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2545 ได้ปรับจากเขตเกษตรเศรษฐกิจ 1-24 เป็น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1-9 โดยเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 21 สุราษฎร์ธานี ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยรวมกับเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 23 จังหวัดภูเก็ต เป็น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 ฐานะเทียบเท่ากับกอง พื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เป็นที่ตั้งเขต) ชุมพร พังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กับ 1 ฝ่าย ได้แก่
     1. กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
     2. กลุ่มวิจัยและประเมินผล
     3. กลุ่มแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
     4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


รายนาม หัวหน้าเขตเศรษฐกิจการเกษตร
     1. นายธรณิศร กลิ่นภักดี 26 มกราคม 2530  ถึง 15 มีนาคม 2535
     2. นายจำนง สิทธิดำรง 16 มีนาคม 2535  ถึง 27 ตุลาคม 2538
     3. นางยุพิน เตียสุวรรณ 28 ตุลาคม 2538  ถึง 28 ธันวาคม 2538


ผู้อำนวยการเขตฯ
     4. นายสัมฤทธิ์ หิรัญกิจรังษี 29 ธันวาคม 2538  ถึง 26 มกราคม 2541
     5. นางมาลิณี โททางกูร 7 เมษายน 2541  ถึง 30 กันยายน 2541
     6. นายธวัช ธีธารัตน์กุล 1 พฤศจิกายน 2541  ถึง 24 ธันวาคม 2545


ผู้อำนวยการสำนักงานฯ
      7. นายธวัช ธีธารัตน์กุล 25 ธันวาคม 2545 ถึง 30 กันยายน 2548
      8. นายมนตรี เมืองพรหม 19 ตุลาคม 2548  ถึง 7 ธันวาคม 2552
      9. นายสุกิจ  ทองชัช  8 ธันวาคม 2552 ถึง 7 มกราคม 2552
     10. นายสุรศักดิ์  พันธ์นพ  8 มกราคม 2553 ถึง 8 เมษายน 2553
     11. นายอนุสรณ์  พรชัย 18 สิงหาคม 2553 ถึง 3 มกราคม 2555
     12. นายสมพงศ์  จันทร์ทอง  4 มกราคม  2555 30 กันยายน 2557
     13. นายธรณิศร  กลิ่นภักดี 6  มกราคม  2558  ถึง  30 กันยายน 2561
     14. นายชาญชัญ  ศศิธร    11  ธันวาคม  2561  ถึง  30 กันยายน 2562
     14. นางพัชรารัตน์  ลิ้มศิริกุล  13  มกราคม  2563  ถึง  ปัจจุบัน 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari