การศึกษาภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การศึกษาภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลด PDF

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 2559 ตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 2560-2564

แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 2560-2564 มีเป้าหมายหลักข้อที่ 2 คือ ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 เมื่อสิ้นปี 2564 ซึ่งในการจัดท้าดัชนีความผาสุก

ดาวน์โหลด PDF

กำรศึกษำภำวะกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก จำกกำรปลูกทุเรียน จังหวัดชุมพร

การศึกษาภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกทุเรียนจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบัญชีรายการและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกทุเรียน ปีเพาะปลูก 2557 โดยใช้เทคนิค Life Cycle Assessment (LCA) ซึ่งเรียกว่า การประเมินแบบ Cradle-to-Gate

ดาวน์โหลด PDF

ผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในปีเพาะปลูก 2561/2562

การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์

ดาวน์โหลด PDF

ผลการศึกษาศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง ในปีเพาะปลูก 2559/2560

การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ มีวัตถุประสงค์

ดาวน์โหลด PDF

กำรศึกษำวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของปำล์มน้ำมัน ในพื้นที่ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดชุมพร

การศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint) ของปาล์มน้้ามันในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษาความพร้อมของเกษตรกรในการปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต กรณีศึกษาสินค้าข้าว มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน

การศึกษาความพร้อมของเกษตรกรในการปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต กรณีศึกษาสินค้าข้าว มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกร

ดาวน์โหลด PDF

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 2562 ตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2560-2564

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 2562 ตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2560-2564

ดาวน์โหลด PDF
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari