วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

          เป็นองค์กรนำในการวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์ภาคเกษตร เพื่อประสานไปสู่การปฏิบัติ
โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม และเป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านการเกษตรในภาคใต้ตอนบน

พันธกิจ
     1. จัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
     2. วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นที่
     3. ประสานการจัดทำและเสนอยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรและ
         สหกรณ์
     4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ที่สำคัญในระดับท้องถิ่น
     5. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     6. สนับสนุนการบริหารงานราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO)

ประเด็นยุทธศาสตร์
     1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรที่มีการบูรณาการและการประสานไปสู่การปฏิบัติ
         ในพื้นที่
     2. เป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร
     3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้บุคลากรของ สศข. 8 ได้มีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายและแผน
         การประเมินผล การจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร และมีผลนำไปสู่การปฏิบัติ
     2. เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ที่เป็นปัจจุบัน โดยบูรณาการด้านข้อมูลกับ
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ทั้งการจัดการฐานข้อมูล และ
         บริการทั้งภายใน และภายนอก
     3. จัดหาเอกสารวิชาการให้เพียงพอและทันสมัย สนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ ๆ บางสาขา รวมทั้งข้อมูล/นโยบายของรัฐด้านการเกษตรที่ใช้เพื่อการค้นคว้าและอ้างอิง
     4. เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำแผนงาน/งบประมาณ
         ได้เองภายใต้การสนับสนุนของ สศก
 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari