ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
นายสันติ วิสุทธิสรรพ
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร
น.ส.กาญจณา ขวัณเมือง
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล
นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
นายธนพงค์ เพชรทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสราวุธ ไชยสุภา
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นายธีรวัต มณีวัต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวปุณณดา มาสวัสดิ์
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
นางสาวจิรฐา คำรูญ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นายสราวุฒิ สิริโรจน์วรกุล
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นายกิตติพงค์ อำลอย
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นางวิรัชนก กลิ่นสัมผัส
เศรษฐกรชำนาญการ
นส.ปาริฉัตร พิมพ์จันทร์
เศรษฐกร
น.ส.จิรามาศ พรมโชติ
เจ้าพนักงานสถิติ
นายทวีพงษ์ ขุนเพชร
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
นางวงจันทร์ เพชรทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายอาสา ฉลาดแฉลม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวรัญญา สุวรรณภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอรรณพ ลายพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ริญญารัตน์ คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.จุฑาทิพย์ กาลสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสมคิด ลอยใหม่
พนักงานขับรถยนต์
นายมานพ จินดารส
พนักงานขับรถยนต์
นางนิตยา ฤกษ์อุไร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ณิชาภัทร เมืองงาม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเพ็ญศรี ศศิธร
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สุภาภรณ์ ปาลคเชนทร์
เจ้าพนักงานสถิติ
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari