นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
นายสันติ วิสุทธิสรรพ
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร
นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
นายธนพงค์ เพชรทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายธีรวัต มณีวัต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวปุณณดา มาสวัสดิ์
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
นางสาวจิรฐา คำรูญ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นายสราวุธ ไชยสุภา
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นายสราวุฒิ สิริโรจน์วรกุล
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นายกิตติพงค์ อำลอย
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นางมยุรี วิชัยดิษฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสจี ซุ้นสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเสน่ห์ หยูทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายวริทธิ์นันท์ เสถียรภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมาริดา พึ่งวงศ์
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
นายศุภกฤษดิ์บุญไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวิรัชนก กลิ่นสัมผัส
เศรษฐกรชำนาญการ
นางวงจันทร์ เพชรทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นส.ปาริฉัตร พิมพ์จันทร์
เศรษฐกร
น.ส.จิรามาศ พรมโชติ
เจ้าพนักงานสถิติ
นายทวีพงษ์ ขุนเพชร
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
นายอาสา ฉลาดแฉลม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวรัญญา สุวรรณภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอรรณพ ลายพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอาริยา สุวงศ์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ริญญารัตน์ คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.จุฑาทิพย์ กาลสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสมคิด ลอยใหม่
พนักงานขับรถยนต์
นายมานพ จินดารส
พนักงานขับรถยนต์
นางนิตยา ฤกษ์อุไร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ณิชาภัทร เมืองงาม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเพ็ญศรี ศศิธร
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สุภาภรณ์ ปาลคเชนทร์
เจ้าพนักงานสถิติ
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari