มอบตู้บริการข้อมูลข่าวสารการเกษตร (ตู้ KIOS)

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายชาญชัย ศศิธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ได้มอบตู้บริการข้อมูลข่าวสารการเกษตร (ตู้ KIOS) ที่ได้ยกเลิกการให้บริการ จำนวน 7 ตู้ ให้แก่ นายสิทธิเดช แสงเดช ผู้แทนจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ต่อไป


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari