จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร 15 ต้น  ณ.บริเวณพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari