ติดต่อเรา
**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โทร : 0-2940-5550-1, 0-2940-5553-4
 

**ส่วนนโยบายและแผนการเกษตร

โทร : 0-2940-6671-2
โทรสาร : 0-2579-2593

**ส่วนแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ

โทร : 0-2940-6674, 0-2940-7216
โทรสาร : 0-2579-2624

**ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร

โทร : 0-2579-3757, 0-2579-1751
โทรสาร : 0-2579-2815

**ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร : 0-2940-6367, 0-2579-7544
โทรสาร : 0-2940-6349
**กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

โทร : 0-2940-6484, 081-407-7370 (ผอ.กนผ.) 
โทรสาร : 0-2940-6484 

**ส่วนวิเคราะห์และประมาการเศรษฐกิจการเกษตร

โทร : 0-2940-6487-8
โทรสาร : 0-2940-6487

**ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

โทร : 0-2579-2816, 0-2579-1752
โทรสาร : 0-2579-1752

**ส่วนแผนงานและงบประมาณ

โทร : 0-2940-6983, 0-2940-7251
โทรสาร : 0-2940-7252