ทำเนียบผู้บริหารนายพลเชษฐ์ ตราโช
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

 


นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร


 


นายเสกสรร ศิริกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท


 


นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการเกษตร

นางสาวกัลยา สงรอด
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ


นางสาวตาปี วัชรางกูร
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวอุษา โทณผลิน
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร


 


นายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ
ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร