นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
นายเสกสรร ศิริกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการเกษตร
นางสาวตาปี วัชรางกูร
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร
นายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ
ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ