ส่วนนโยบายและแผนการเกษตรนางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการเกษตร

 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์นางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
นโยบายและยุทธศาสตร์
 
 


นางสาวศิริรัตน์ ตั้งเจริญกิจกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุรางคนา ราษฎรยินดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางฐานิยา พิรุณสาร พันธุ์บุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 


นางสาวอภิญญา ขนุนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
กลุ่มนโยบายและแผนรายสินค้านางเพ็ญรุ่ง สมบัตรนิมิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนรายสินค้า
 
 
 
 
 


นางสาวฉวีวรรณ บุตรแก้วแตง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายธนพนธ์ ไชยโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 


นางสาวนราภรณ์ เชยชุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกิตติพรรณ พันธุ์นิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
 


นางมณีลักษณ์ พิริยะจิตตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 

กลุ่มนโยบายและแผนเฉพาะกิจนายชาญชัย แพทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนเฉพาะกิจ
 
 


นางสาวกรุณา แต่งวิจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 


นางสาวนันทนา สิทธารถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 


นายวัชรพงษ์ ชุนจำรัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 นางสาวอรนภา แสงมณี
เจ้าพนักงานธุรการ