ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตรนางสาวอุษา โทณผลิน
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร 
 


นางสาวอินทิรา สมบัติชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษนางสาวเบญจมาภรณ์ คงกระพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววิลาสินี ชูช่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 


นางสาวนวลขจร หงษ์นคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวิชสุนันท์ แสนรัมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจุฑาวรรณ พลประชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 


นายชัยพร ชุติศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวหทัยรัตน์ ชัยพิชิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสิริกัญญา บรรจบ
พนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 
 
 
 
 
 
 


นายขจรศักดิ์ เทนคำปราบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นายปริญญา หนองเกวียนหัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวเรวดี อรัญวาสน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน