ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร



ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

 
 


นางสาววันวิสาข์ คุณยศยิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ





นางสาวมาริษา ลีภัทรกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ




นางสาวชวรา สมทบสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวฐิติพร อนุชาตานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ





นางสาวกฤติกา บุญสร้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ




นางสาวนพรัตน์ นานากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวภาวินี พวงงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ





นางสาวมนทิรา สินพานิช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน




นายพสุธร สุขเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน