ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

 
 


นางสาววันวิสาข์ คุณยศยิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวมาริษา ลีภัทรกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวชวรา สมทบสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวฐิติพร อนุชาตานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกฤติกา บุญสร้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวนพรัตน์ นานากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวภาวินี พวงงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวมนทิรา สินพานิช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพสุธร สุขเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน