ส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวตาปี วัชรางกูร
ผู้อำนวยการส่วน
วิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร
 

กลุ่มวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเศรษฐกิจการเกษตร
นายสุคนธ์ คงกล่อม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเศรษฐกิจการเกษตร

 
 


นางสาวสุประมา โรจนะบุรานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายรัฐภูมิ อิฐรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวอรพิม สุนทรเกตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 


นางสาวกวินทิพย์  ศรีงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
 
 
กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
นางสาวพนิดา ไพบูลจิตต์อารี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค


 
 
 
 


นายรักศักดิ์ รักเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส.มินท์ฐิตา ธนวงศ์จิรสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 


นายชรพล จันทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชิติพันธุ์ เชิดชูไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางศาสตริยา อนันท์ธนศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
 นางสาวกัญญาภัทร ธรรมพิธี
เจ้าหน้าที่สถิติ
 นางสาวมณีรัตน์ อัจฉริยสีทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน