ส่วนแผนงานและงบประมาณ
นางสาวกัลยา สงรอด
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

 

กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและสถาบันเกษตรกร
นางจันทร์จิรา ไหมดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและสถาบันเกษตรกร


 
 


นางศิริ เพ่งพินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายสรรเพชฐ์ ศิริสุทธารมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 


นางสาวรัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวิชชุลดา สุทธามาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางยิ่งลักขณ์ วุฒิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุดารัตน์ บุญพัดส่ง
พนักงานถ่ายเอกสาร 
 
 
 
กลุ่มอำนวยการและพัฒนาการผลิต
นางสาวทัตพิชา อ่อนระยับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและพัฒนาการผลิต


 
 
 
 
 


นางสาวพุทธชาติ พึ่งตน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเสฐียรพงษ์ ชุนเสถียรพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 


นายชัย จีนท่าไม้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรัตนาภรณ์ แสนกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นายนฤเทพ แก้วช่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวธีรพร ปิ่นกุมภีร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน