ส่วนแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ
นายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ
ผู้อำนวยการส่วน
แผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ
 

กลุ่มแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ
นางพิชาริณี อำภาไพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ


 
 


นางสาวชโลทร บุญอารีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 


นางสาวธัญนันท์ กันทะวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 


นายทวีศักดิ์ แก้วเหล็กไหล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
กลุ่มแผนพัฒนาเฉพาะพื้นที่
นางสาวชุลีภรณ์ ฉิมเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มแผนพัฒนาเฉพาะพื้นที่


 
 
 
 
 


นางสาวสมพร เทพมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุเทพ สินทชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวสุธรรมมา มณีพิทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 


นางสาวนราภรณ์ อังคณาวิสูตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ