นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว และนางอัญชนา ตราโช รองเลขานุการ สศก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

วันที่ 31 มกราคม 2562 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยส่วนแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ ได้รับมอบหมายให้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง และมีรองเลขาธิการฯ (นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว และนางอัญชนา ตราโช) พร้อมด้วยฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะอนุกรรมการ 8 คณะ ได้แก่ ผู้แทนกรมการข้าว ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนและการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ให้กับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134-135 
โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปรับปรุงคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้า ให้มีความเหมาะสมและลดความซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ พร้อมทั้งได้มอบหลักการในการจัดทำแผนการผลิตสินค้าเกษตร โดยให้เร่งรัดดำเนินการสินค้าที่มีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ได้แก่ ข้าว ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และยางพารา ซึ่งการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภาคเอกชนและเกษตรกร โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตละความต้องการใช้สินค้าเกษตร