คุณจิระพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดตราด ได้ให้เกียรติคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัด รวมถึงการใช้ระบบโซ่ความเย็นในการจัดการผลผลิตของสถาบันเกษตรกร

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 คุณจิระพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดตราด ได้ให้เกียรติคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 และผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ให้เข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัด รวมถึงการใช้ระบบโซ่ความเย็นในการจัดการผลผลิตของสถาบันเกษตรกร โดยคุณจิระพงศ์ให้ข้อมูลว่า ในพื้นที่จังหวัดตราดมีสหกรณ์ 4 แห่ง ที่เป็นผู้รวบรวมผลผลิตผลไม้ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตร จ.ตราด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด 

โดยสหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง ถือเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมผลไม้จากเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดตราด เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้ให้การส่งเสริมสหกรณ์ดังกล่าวในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ห้องเย็น รถห้องเย็น เครื่องคัดมังคุด สายพานลำเลียงผลไม้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดด้วยการสร้างแบรนด์ร่วมกันทั้ง 4 สหกรณ์ ชื่อ "CO-OP ตราด" การติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตและราคา การส่งเสริมการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP และการจำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทาง e-Commerce

ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ภาครัฐจำเป็นต้องให้การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สหกรณ์ในด้านการส่งออก เพื่อเป็นกลไกในการขยายตลาดได้มากขึ้นในอนาคต